مهلت تعیین شده در پروانه ساخت برای ساخت بنا

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : نمونه رای|نمونه رای دادگاه|تغییر غیر مجاز اراضی بخوانید :
تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و محکومیت به موجب مواد 1 و 2 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ شماره دادنامه ۵۲۴تاریخ ۱۳۸۲/۴/۱۰ رای شعبه ۳۵دادگاه تجدید نظر استان تهران ...... با کلیک اینجا نمونه آراء تغییر کاربری بیشتری بخوانید کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹...
نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : جمعه 6 شهريور 1394 ساعت: 14:32
چکیده : ... با عنوان : نمونه رای|نمونه رای دیوان|تنزل پست و مقام بخوانید :
۱. منشاء قانونیبه موجب مواد قانونی مختلفی روسای ادارات می توانند جایگاه اداری کارکنان خود را تغییر دهند به موجب تبصره ماده ۲۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۱/۳۱ روسای ادارات در صورت اقتضاء می توانند با تصویب رئیس موسسه دولتی یا وزیر مربوطه...... با کلیک  اینجا از امور اداری کارمندان بیشتر بدانید. کریمی وکیل دیوان ع...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : جمعه 6 شهريور 1394 ساعت: 14:32
چکیده : ... با عنوان : وظایف کمیته مشاغل سخت| اعضای کمیته مشاغل زیان آور | صلاحیت کمیته مشاغل سخت بخوانید :
کمیته های استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور۳_۱ تعریف و انواع مشاغل سخت و زیان آوربه موجب بند الف تبصره ۲ قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۸۰ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون فوق کارهای سخت و زیان آور کا...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : جمعه 6 شهريور 1394 ساعت: 14:32
چکیده : ... با عنوان : مقررات بیمه بیکاری|مرجع تعیین استحقاق بیمه بیکاری بخوانید :
مقام صالح برای تشخیص افراد مشمول نظام بیمه بیکاریبر طبق قانون بیمه بیکاری سازمان های مسئول اجرای قانون دو نهاد سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی معرفی شده اند.... با کلیک اینجا از مدت و میزان و افراد مشمول بیمه بیکاری مطلع شوید. کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و شهرداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 6 شهريور 1394 ساعت: 14:32
چکیده : ... با عنوان : نمونه رای دادگاه|مطالبه بهای اراضی تصرفی|مطالبه قیمت بهای روز از شهرداری بخوانید :
مطالبه پول زمین موقوفه ای که در طرح خیابان قرار گرفته استشماره دادنامه : ۲۳/۶۷۳ تاریخ : ۱۳۶۹/۱۲/۵ خلاصه جریان پروندهاداره حج و اوقاف و امور خیریه... به عنوان متصدی موقوفه آقای الف دادخواستی به طرفیت شهرداری... به خواسته مطالبه مبلغ نه میلیون و هشتاد هزار ریال بابت قیمت ۱۱۳۵ مترمربع زمین که در طرح ایجاد خیابان مسجد ج...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : جمعه 6 شهريور 1394 ساعت: 14:32
چکیده : ... با عنوان : پروانه چاه آب|مالکیت چاه قبل از پروانه|مرجع صدور پروانه چاه آب بخوانید :
مالکیت آب چاه : می‌دانیم که بر اساس ماده ۱ (ق.ت.ع.آ) منابع آب زیرزمینی از مشترکات است و متعلق به عموم مردم می باشند بر اساس ماده ۳ (ق.ت.ع.آ) استفاده از منابع آبهای زیرزمینی از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدر...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : جمعه 6 شهريور 1394 ساعت: 14:32
چکیده : ... با عنوان : مراحل صدور پروانه چاه| پروانه چاه مصرف معقول| تشریفات اداری پروانه چاه بخوانید :
تشریفات اداری و حقوقی صدور پروانه مصرف معقولوزارت نیرو یا سازمان ها و شرکت های تابعه پس از رسیدگی به درخواست متقاضی پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم بر اساس آیین نامه های مربوطه صادر می کند.همچنین وزارت نیرو بر اساس ماده ۲۶ (ق.ت‌.ع.آ) مکلف است...... برای اطلاع بیشتر از مقررات صدور پروانه چاه آب و نمونه آراء ...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : جمعه 6 شهريور 1394 ساعت: 14:32
چکیده : ... با عنوان : اعضای کمیسیون ماده 56 جنگلها | وظائف کمیسیون ماده 56 جنگلها و مراتع بخوانید :
معرفی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع قانونگذار در سال ۱۳۴۱ قانون ملی شدن جنگلها را تصویب نمود و از این تاریخ به بعد عرصه و اعیان کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جز اموال عمومی محسوب گردید و به مالکیت دولت در آمد این قانون به اراضی تصرف شده قبل از تصویب این قانون...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 6 شهريور 1394 ساعت: 14:32
چکیده : ... با عنوان : اعتراض به ملی شدن اراضی | اعتراض به تشخیص منابع ملی بخوانید :
ترتیب رسیدگی در کمیسیون ماده ۵۶برابر آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور معترض یا معترضین به تشخیص منابع ملی شده یا نمایندگان قانونی آنها اعتراضیه خود را در فرم های مخصوص تنظیم و همراه با مدارک و مستندات لازم ....... در صورت تمایل این...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : جمعه 6 شهريور 1394 ساعت: 14:32
چکیده : ... با عنوان : تفاوت عوارض با بهای خدمات| فرق عوارض با بهای خدمات بخوانید :
خدمات به هرگونه فعالیت یا مزیت گویند که از یک طرف به طرف دیگر ارائه می‌شود و لزوما نامحسوس است و مالکیت چیزی را به دنبال ندارد مانند بهای خدمات مدیریت پسماند که..... برای دریافت نمونه آرای دیوان عدالت در خصوص عوارض اینجا را کلیک کنید. کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : جمعه 6 شهريور 1394 ساعت: 14:32