مهلت تعیین شده در پروانه ساخت برای ساخت بنا

ساخت وبلاگ
تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و محکومیت به موجب مواد 1 و 2 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ شماره دادنامه ۵۲۴تاریخ ۱۳۸۲/۴/۱۰ رای شعبه ۳۵دادگاه تجدید نظر استان تهران ...... با کلیک اینجا نمونه آراء تغییر کاربری بیشتری بخوانید کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : جمعه 6 شهريور 1394 ساعت: 14:32
۱. منشاء قانونیبه موجب مواد قانونی مختلفی روسای ادارات می توانند جایگاه اداری کارکنان خود را تغییر دهند به موجب تبصره ماده ۲۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۱/۳۱ روسای ادارات در صورت اقتضاء می توانند با تصویب رئیس موسسه دولتی یا وزیر مربوطه...... با کلیک  اینجا از امور اداری کارمندان بیشتر بدانید. کریمی وکیل دیوان ع...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 6 شهريور 1394 ساعت: 14:32
کمیته های استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور۳_۱ تعریف و انواع مشاغل سخت و زیان آوربه موجب بند الف تبصره ۲ قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۸۰ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون فوق کارهای سخت و زیان آور کا...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : جمعه 6 شهريور 1394 ساعت: 14:32
مقام صالح برای تشخیص افراد مشمول نظام بیمه بیکاریبر طبق قانون بیمه بیکاری سازمان های مسئول اجرای قانون دو نهاد سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی معرفی شده اند.... با کلیک اینجا از مدت و میزان و افراد مشمول بیمه بیکاری مطلع شوید. کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و شهرداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 6 شهريور 1394 ساعت: 14:32
مطالبه پول زمین موقوفه ای که در طرح خیابان قرار گرفته استشماره دادنامه : ۲۳/۶۷۳ تاریخ : ۱۳۶۹/۱۲/۵ خلاصه جریان پروندهاداره حج و اوقاف و امور خیریه... به عنوان متصدی موقوفه آقای الف دادخواستی به طرفیت شهرداری... به خواسته مطالبه مبلغ نه میلیون و هشتاد هزار ریال بابت قیمت ۱۱۳۵ مترمربع زمین که در طرح ایجاد خیابان مسجد ج...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 6 شهريور 1394 ساعت: 14:32
مالکیت آب چاه : می‌دانیم که بر اساس ماده ۱ (ق.ت.ع.آ) منابع آب زیرزمینی از مشترکات است و متعلق به عموم مردم می باشند بر اساس ماده ۳ (ق.ت.ع.آ) استفاده از منابع آبهای زیرزمینی از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدر...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 6 شهريور 1394 ساعت: 14:32
تشریفات اداری و حقوقی صدور پروانه مصرف معقولوزارت نیرو یا سازمان ها و شرکت های تابعه پس از رسیدگی به درخواست متقاضی پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم بر اساس آیین نامه های مربوطه صادر می کند.همچنین وزارت نیرو بر اساس ماده ۲۶ (ق.ت‌.ع.آ) مکلف است...... برای اطلاع بیشتر از مقررات صدور پروانه چاه آب و نمونه آراء ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 6 شهريور 1394 ساعت: 14:32
معرفی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع قانونگذار در سال ۱۳۴۱ قانون ملی شدن جنگلها را تصویب نمود و از این تاریخ به بعد عرصه و اعیان کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جز اموال عمومی محسوب گردید و به مالکیت دولت در آمد این قانون به اراضی تصرف شده قبل از تصویب این قانون...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 6 شهريور 1394 ساعت: 14:32
ترتیب رسیدگی در کمیسیون ماده ۵۶برابر آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور معترض یا معترضین به تشخیص منابع ملی شده یا نمایندگان قانونی آنها اعتراضیه خود را در فرم های مخصوص تنظیم و همراه با مدارک و مستندات لازم ....... در صورت تمایل این...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 6 شهريور 1394 ساعت: 14:32
خدمات به هرگونه فعالیت یا مزیت گویند که از یک طرف به طرف دیگر ارائه می‌شود و لزوما نامحسوس است و مالکیت چیزی را به دنبال ندارد مانند بهای خدمات مدیریت پسماند که..... برای دریافت نمونه آرای دیوان عدالت در خصوص عوارض اینجا را کلیک کنید. کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : جمعه 6 شهريور 1394 ساعت: 14:32

close
تبلیغات در اینترنت